Opettajalle: Tarvaspään sakaraharjainen linna

OPETTAJALLE

Tarvaspään sakaraharjaisessa linnassa perehdytään Akseli Gallen-Kallelan itselleen suunnitteleman ateljeerakennuksen kautta monenlaisiin arkkitehtuurin aineksiin.

Tavoitteet ja oppimisen tavat:

Opetuskokonaisuuden ja oppimistehtävien tavoitteina on mittakaavan käsitteeseen tutustuminen, kolmiulotteisen tilan esittäminen 2-ulotteisesti sekä suomalaisen arkkitehtuurin tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustuminen.

Ajankohtaisuus ja omakohtaisuus pyrkivät tekemään oppimistehtävistä aidosti oppijan omaan maailmaan liittyviä ongelmia. Tehtävissä opitaan tekemällä havaintoja tarjotusta aineistosta, analysoimalla ja keskustellen. Suunnitteluvaiheessa työstetään läpikäytyä aineistoa ja opitaan suunnittelemalla itse. Oppija prosessoi esimerkiksi kuvien käyttöä viestintätarkoituksessa. Oppija löytää tarvittavan tiedon tarjotusta verkkoaineistosta.

Tarvaspään sakaraharjainen linna -kokonaisuuden rakenne:

Opetuskokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtäviä, opastettu museovierailu, oma-aloitteisia tehtäviä museovierailuun sekä jälkityöskentelytehtäviä koululle. Kutakin osiota voidaan käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muihin kokonaisuuksiin. Jos tarvitset lisätietoa tai aineistoa, ota yhteyttä: tarvaspaa@gallen-kallela.fi, niin autamme mielellämme. Otamme kiitollisena vastaan palautetta!

Ennakkotehtävät koululla:
1. Asemakaavapiirros: Sijoita Akselin ateljee
2. Julkisivu: Suunnittele ateljeerakennuksen julkisivu
3. Tutustu Tarvaspään arkkitehtuurin aineksiin:
a) Kansallismuseon rakennus ja sen ainesosat
b) Keskiajan arkkitehtuuri
c) Taiteilija-ateljeet
d) Italian renessanssiarkkitehtuuri
e) Tarvaspään rakennussuunnitelmat eri vaiheissaan

Museovierailu (opastus):
1. Taiteilija-ateljeet
2. Tarvaspään arkkitehtuurin ainekset
3. Arkkitehtuurin karelianismi ja kansallisromantiikka
4. Arkkitehtoniset yksityiskohdat
5. Kartanot, Villa Linudd ja huvila-arkkitehtuuri
6. Alueen historia, Albergan kartano, tiiliruukki, Tarvon saari ja Pellavaniemi eri sotien aikoina

Oma-aloitteisia tehtäviä museovierailun aikana:
1. Tehtäväpolku: Etsi ja merkitse pohjapiirrokseen museon arkkitehtuurin aineksia
2. Sisustustehtävä: Kalusta itsellesi ateljee
3. Rakennetehtävä: Merkitse leikkauspiirroksen yksityiskohtia

Jatkotyöskentely koululla:
1. Jäsennystehtävä: Asemakaava
2. Perehtymistehtävä: Akseli Gallen-Kallelan seinämaalaukset
3. Tehtävä: Pyöreän huoneen käyttötarkoitus
4. Suunnittelutehtävä: Pyöreän salin seinämaalaukset
5. Suunnittelutehtävä: Maailmannäyttely

 

Tarvaspään sakaraharjainen linna ja opetussuunnitelma:

ESPOON OPS

kokonaisuus liittyy erityisesti kuvataiteen opetuksen seuraaviin kohtiin:
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Sisällöt:

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu AK4, AK5, AK6
• ympäristön kuvaaminen eri välinein kiinnittäen huomiota arkkitehtuurin tyylipiirteisiin
• tekninen piirustus ja kolmiulotteiset mallit
• tilan kokeminen
• viihtyisän asuinympäristön ehdot

Tavoitteet:

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu AK4, AK5, AK6
• oppilas oppii käyttämään teknisen piirustuksen välineistöä ja kuvaamaan kolmiulotteisia asioita ja ilmiöitä kaksiulotteisesti
• oppilas tutustuu mittakaavan käsitteeseen suunnittelussa
• oppilas tutustuu arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin esimerkkinä suomalainen arkkitehtuuri ja esineistö
VALTAKUNNALLINEN OPS
kokonaisuus liittyy erityisesti vuosiluokkien 5-9 kuvataiteen opetuksen seuraaviin kohtiin:

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
• keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien kuvamaailmassa
• ohjattuja näyttely- tai museovierailuja, taiteilijan työhön tutustumista ja tietoverkon
kulttuuripalvelujen hyödyntämistä
• kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen tutkimista, sisällöllistä tulkintaa ja
taidekritiikkiä
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
• luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutuksen tarkastelua, rakennusperinnön
tutkimista sekä erilaisten ympäristöjen tarkastelua ja arviointia esteettisestä, eettisestä,
ekologisesta ja suunnittelun näkökulmasta
• arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin, tyylipiirteisiin ja perinteisiin
tutustumista
• suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin tutustumista
• tilan havainnointia, suunnittelua ja rakentamista, muotoiluprosessiin tutustumista,
materiaalin ja käyttötarkoituksen yhteyden tarkastelua
Media ja kuvaviestintä
• kuvan käyttötarkoituksen tarkastelemista mediassa, mediaesitysten rakenteellista ja
sisällöllistä analyysia

Tavoitteet: Oppilas oppii
• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä
• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon
hankinnan ja elämysten lähteinä
• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä
kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja
eettisestä näkökulmasta
• työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa.